ریحانه مسلمان

کرامت زنhttp://farsi.khamenei.ir/ndata/news/20387/B/13910421_2320387.jpg
این اجتماع شما به نظر من بسیار حائز اهمیت است. اجتماع بانوان نخبه از شرق و غرب دنیاى اسلام، اهمیتى دارد بیش از اهمیت یک اجلاس براى بیدارى اسلامى. این اهمیت از این جهت است که فرصت شناسایى یکدیگر، پیدا کردن یکدیگر براى بانوان نخبه‌ى دنیاى اسلام، در این اجلاس فراهم شده است. و این بسیار مهم است. صد سال است که فرهنگ غربى به پشتوانه‌ى پول و زور و سلاح و دیپلماسى، سعى میکند فرهنگ غربى را و اسلوب زندگى غربى را بر جوامع اسلامى در میان زنان تحمیل کند. صد سال تلاش شده است براى اینکه زن مسلمان را از هویت خود بیگانه کنند. تمام عوامل اثرگذارى و قدرت به کار رفته است: پول، تبلیغات، اسلحه، فریبنده‌هاى گوناگون مادى، استفاده‌ى از غرائز طبیعى جنسى انسان؛ همه‌ى اینها را استخدام کرده‌اند براى اینکه زن مسلمان را از هویت اسلامى خود دور کنند. امروز اگر شما بانوى نخبه‌ى اسلامى تلاش کنید که این هویت را به زن مسلمان برگردانید، بزرگترین خدمت را به امت اسلامى و به بیدارى اسلامى و به عزت و کرامت اسلامى کردید. این اجتماع میتواند گام بلند و مؤثرى در این راه باشد. به نشستن دور یکدیگر و چند روز گفتگو کردن اکتفا نکنید و این دیدار را مقدمه‌ى یک حرکت بزرگ و ماندگار قرار بدهید که بر دنیاى اسلام اثر بگذارد و میتواند اثر بگذارد. بیدارى زنان، احساس شخصیت و هویت در میان بانوان، آگاهى و بصیرت در میان جامعه‌ى زن، تأثیرش بر روى بیدارى اسلامى و عزت اسلامى یک تأثیر مضاعف است. ۱۳۹۱/۰۴/۲۱